Aktywność studencka

Na wydziale działa 7 kół naukowych. Studenci wydziału mogą angażować się naukowo pod kierunkiem pracowników badawczo-dydaktycznych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. Studenci zrzeszają się w Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii PSSiAP i Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Kognitywistyki SSAK. Na Wydziale prężnie działają organizacje studenckie, które umożliwiają rozwój zainteresowań i kompetencji (m. in. Fabryka Młodych Profesjonalistów), realizowane są studenckie projekty dydaktyczne (Ambasadorowie WPiK, Aktywny Mały Uniwersytet Latający) i badawcze (Studenccy Asystenci Badawczy).

GRIK (Grupa Robocza Inżynierii Kognitywistycznej)
Jesteśmy kołem naukowym studentów kognitywistyki zrzeszającym osoby z zainteresowaniami technicznymi. Kognitywistyka oraz robotyka/informatyka mogą mieć wiele wspólnego. Jednostka macierzysta: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naszym głównym projektem jest Pracownia Neurobotyki Kognitywnej “Panika”
kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr inż. Marcin Jukiewicz
Koło Naukowe Psychologii Sądowej
Koło Naukowe Psychologii Sądowej w swej działalności skupia się na szeroko rozumianej tematyce psychologii sądowej i funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości z perspektywy psychologicznej, a także na wykorzystywaniu wiedzy psychologicznej w pracy sądowej, prokuratorskiej, policyjnej oraz resocjalizacyjnej. Zrzesza osoby zainteresowane psychologią sądową i penitencjarną oraz kryminologią i kryminalistyką i ma na celu popularyzację psychologii w zakresie wymiaru sprawiedliwości i umożliwienie członkom poszerzania swojej wiedzy poprzez m.in. organizację konferencji i seminariów poświęconych wspomnianej tematyce, uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych, angażowanie się w debaty poruszane na forum Koła czy też współpracę z organizacjami studenckimi i ośrodkami zewnętrznymi. Dzięki spotkaniom z zaproszonymi Gośćmi studenci zyskają okazję do refleksji i dyskusji na omawiane tematy, jak i na uzyskanie informacji o specyfice pracy psychologa sądowego. Będą mogli również przyjrzeć się funkcjonowaniu aparatu wymiaru sprawiedliwości od wewnątrz. Dzięki pracy w Kole członkowie nabędą cenne doświadczenie umożliwiające im ukierunkowanie się na ścieżkę późniejszej kariery dzięki pogłębianiu wiedzy w określonym temacie z zakresu psychologii sądowej. Strona koła na FB.
kontakt: e-mail
opiekun naukowy: dr Filip Szumski
prezeska koła: Zuzanna Czerniawska
 
Koło Naukowe „Bliżej Neuropsychologii”
logo koła
Główna problematyka podejmowana w ramach prac koła to geneza struktury wyższych funkcji psychicznych i jej związki z rozwojem układu nerwowego. Celem działalności koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychologii i neuronauki wśród studentów oraz upowszechnianie tej wiedzy.
kontakt: e-mail (dr Sławomir Jabłoński)
opiekun naukowy: dr Sławomir Jabłoński
Koło Naukowe Psychologii Kultury i Religii UAM
Koło zajmuje się tematyką związaną z historyczno-kulturowym podejściem w psychologii oraz wierzeniami w kontekście psychologicznym. Szeroki zakres podejmowanych tematów obejmuje przejawy religijności, duchowości, funkcjonowanie człowieka w kulturze (oraz popkulturze), jak i różnice indywidualne w tym zakresie, a także edukację międzykulturową, psychologię indygeniczną oraz etnopsychologię. Zgłębianie tajników psychologii kultury i religii odbywa się podczas regularnych spotkań konwersatoryjnych, gdzie członkowie i członkinie dyskutują nad literaturą przedmiotu, przeprowadzają autorskie wystąpienia i słuchają wykładów gościnnych. Ponadto studenci i studentki mają możliwość stawiania pierwszych kroków na ścieżce rozwoju kompetencji badawczych, biorąc udział w konferencjach naukowych i badaniach (obecnie dotyczących stereotypu psychologa). Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!
Opiekun naukowy: mgr Konrad KośnikPrezes: Wojciech RogowskiWiceprezesi: Julia Klupczyńska, Michał Kordziński
Koło Naukowe Psychoanalizy Lacanowskiej UAM
Zrzeszamy osoby zainteresowane teorią Jacquesa Lacana i jej klinicznym zastosowaniem. Swoją pracę ogniskujemy wokół prac Lacana jak i współczesnej recepcji i dalszym rozwinięciom jego twierdzeń, dużo czasu poświęcamy także ich praktycznemu odniesieniu. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, najczęściej w Poradni przy os. Kosmonautów 104a.
kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Olga Sakson-Obada
Studenckie Koło Projektowania i Analiz Narzędzi Psychometrycznych
Tematyka koła to konstruowanie i krytyczna analiza narzędzi psychometrycznych, zasady dobrej operacjonalizacji oraz adaptacji kulturowej i normalizacji narzędzi. Temat przewodni w roku 2017/2018 to „Adaptacja kulturowa i normalizacja narzędzi psychometrycznych” (w tym: „Normalizacja wybranych testów z Wiedeńskiego Systemu Testów” oraz „Adaptacja Kwestionariusza Wyuczonej Zaradności” w grupie osób anglojęzycznych). Praca podjęta w ciągu roku kontynuowana jest na corocznym wyjeździe naukowym. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do opiekunów koła. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest ukończenie przedmiotu Psychometria.
kontakt: e-mail
opiekunka naukowa: dr Joanna Urbańska, mgr Natalia Żyluk
Skip to content